Metodyka

Ogólne Zasady

Nauczanie języka jest procesem całościowym . Wymaga współpracy nauczyciela, rodziców i dziecka. Proces trwa przez cały okres edukacji szkolnej.

Efektem systematycznej 12 letniej pracy jest przygotowanie dziecka do egzaminu maturalnego oraz poziom znajomości językowej zbliżony do poziomu egzaminu First Certificate (czyli B2 według „Europejskiego Systemu opisu kształcenia językowego” – dokumentu wydanego przez Radę Europy, gdzie w skali (A1, A2, B1, B2, C1, C2) A1 oznacza poziom elementarny, a C2 biegłość zbliżoną do rodzimego, wykształconego użytkownika języka.
Dzieci uczą się inaczej niż dorośli. Absorbują zdania i frazy jako całość i inaczej niż dorośli, nie oczekują świadomego tłumaczenia formalnych aspektów języka. Dorośli chcą zrozumieć w jaki sposób język działa i jakimi zasadami się kieruje.

Dzieci uczą się:

 • przez zgadywanie, spekulowanie znaczeń
 • dlatego w procesie nauki ważną rolę pełni gest, mimika i inne narzędzia wzrokowe,
 • poprzez ciągłe powtarzanie,
 • poprzez naukę wymowy i intonacji w piosenkach i rymowankach oraz przez powtarzanie krótkich historyjek obrazkowych,
 • poprzez scenki, gdzie mają możliwość zabawy z językiem i dodawania własnych zdań.

Od około 10 roku życia nauka przebiega bardziej świadomie. Uczniowie używają już wszystkich umiejętności:

 • rozumienie ze słuchu,
 • rozumienie tekstu czytanego,
 • mówienie – interakcja (rozmowa),
 • mówienie (relacjonowanie, prezentacja),
 • pisanie (poprawność ortograficzna),
 • pisanie (samodzielne tworzenie tekstu),
 • znajomość praktycznej gramatyki języka.

Atmosfera w klasie powinna być wolna od stresu, tak aby dzieci wykorzystywały wszystkie swoje zdolności.

Kurs języka angielskiego we Wrocławiu

Metoda Oparta o Smile Approach

S (Skill-oriented learning – nauczanie zorientowane na umiejętności). W trakcie nauczania język jest prezentowany poprzez obrazki, skecze, komiksy, filmy video, rymowanki przy użyciu wszystkich inteligencji: językowej, muzycznej, wzrokowej, interpersonalnej, intrapersonalnej, przestrzennej, matematyczno-logicznej.

M (Multi-sensory learner motivation – wielozmysłowa motywacja). Dzieci uczą się po prostu wszystkimi zmysłami. Wynika to z tego , że każdy uczeń uczy się inaczej, zapamiętuje informacje poprzez różne kanały odbioru (wzrokowy, słuchowy, dotykowy itp.).

I (Intelligence-building activities – aktywności oparte na inteligencji). Dzieci uczą się poprzez różne rodzaje inteligencji, które mają rozwinięte w różnym stopniu. Stąd proponujemy różnorodne rodzaje zajęć.

L (Long term storage through music, movement, rhythm and rhyme – długotrwałe zapamiętywanie poprzez muzykę, ruch, rytm i rym). Dużą wagę przywiązujemy do muzyki i rytmu jako elementu ułatwiającego zapamiętywanie. Dzieci nie siedzą ciągle w ławkach, zmieniają miejsca, uczestniczą w ćwiczeniach ruchowych. Przy dobrej pogodzie wychodzą na zajęcia na świeżym powietrzu.

E (Exciting sketches, stories and games – ekscytujące skecze, opowiadania i gry) . Dzieci mówią o tematach, które są interesujące dla danej grupy wiekowej (np. o przyjaciołach, hobby, rodzinie, wakacjach, a nie o polityce czy gospodarce).
Dzieci uczą się przez zabawę. Chcemy, żeby nauka była dla nich przyjemnością, przygodą, aby z chęcią przychodziły na zajęcia.

Rola Opiekuna

Dla lepszych postępów w nauce języka angielskiego zachęcamy opiekunów, aby:


 • chwalili wysiłki uczniów,

 • zachęcali do nauki,

 • interesowali się treścią zajęć, nowopoznanymi wyrazami,

 • ćwiczyli z uczniami piosenki, wiersze, dialogi,
 • ignorowali niewielkie błędy,
 • zadawali pytania typu:
  • „Co Ci się najbardziej dzisiaj podobało?”
  • „Czy mógłbyś mnie czegoś nauczyć?”

  • „Jakie słówko najlepiej zapamiętałeś?” itp.

Organizacja Pracy

Uczniowie otrzymują teczki, w których zbierają wszystkie prace, materiały, zeszyty oraz inne świadectwa kontaktu z językiem np. pamiątki z wyjazdów, tytuły książek itp. Dlatego prosimy o ich gromadzenie przez wszystkie lata nauki. Na pewno będą przydatne w całym procesie edukacji językowej.

Dziennik Elektroniczny

Od 2015 roku większość oddziałów szkoły Yes wprowadziła system dziennika elektronicznego Lang Lion. Uczniowie i opiekunowie dostają kody dostępu do systemu. Pozwala on na monitorowanie na bieżąco ocen, nieobecności, spóźnień, braków zadań oraz bezpośrednią komunikację e-mail lektora z rodzicami. Ponadto widoczny jest stan płatności.

Podsumowanie

W trakcie nauki, która jest długotrwała pracą normalne jest napotykanie wielu trudności, czasem poczucie braku postępów lub znużenie. Należy jednak pamiętać, że każdy kto opanował język ojczysty jest w stanie opanować również inny język.
Sukces jest bezpośrednio zależny od czasu nauki, systematyczności, motywacji oraz zastosowania odpowiedniej metody.
Opanowanie języka obcego nie jest wiedzą lecz umiejętnością, którą można porównać ze sprawnościami sportowymi takimi jak nauka pływania lub jazdy na nartach.

Ćwiczenia w kierunku poprawy jednej tylko z umiejętności językowych niekoniecznie zwiększą umiejętności w zakresie pozostałych sprawności – np. wykonując ćwiczenia gramatyczne lub pisanie nie poprawimy znacząco rozumienia ze słuchu.
Aby lepiej rozumieć ze słuchu trzeba jak najwięcej słuchać wypowiedzi w języku angielskim. Aby lepiej mówić trzeba ćwiczyć mówienie.

Ćwiczenia gramatyczne i słownikowe wpływają na zdolności mówienia i rozumienia języka w taki sposób, w jaki ćwiczenia ogólnej sprawności ciała mogą wpłynąć na dobrą jazdę na nartach lub sprawne pływanie. Są niezbędne, ale aby pływać należy przede wszystkim doskonalić ruchy w wodzie.
Umiejętność niepraktykowana powoli zanika – raz osiągnięty poziom może okazać się niższy po 2 i więcej latach przerwy w używaniu języka.

Stopień zaawansowania umiejętności zależy od indywidualnych predyspozycji językowych, poziomu zaangażowania na zajęciach oraz wkładu własnej pracy. Niektórzy mają większe zdolności słuchowe i łatwiej opanowują rozumienie ze słuchu oraz poprawną wymowę, inni mogą posiadać łatwość w rozpoznawaniu reguł gramatycznych czy pisaniu. Z tego względu w trakcie pierwszych kilku lat nauki stopień opanowania poszczególnych umiejętności jest różny, uczeń może np. dużo rozumieć i ładnie mówić, ale słabo czytać i pisać. Dlatego, poza ogólną oceną końcową, załączamy krótką informację o stopniu opanowania poszczególnych umiejętności.

Podręczniki

Jesteśmy partnerem edukacyjnym Cambridge University Press. W trakcie kursów korzystamy również ze sprawdzonych podręczników renomowanych wydawnictw:

logo Cambridge University Press
logo Press Publishing
logo Oxford University Press
Logo Pearson Longman
logo Macmillan

Podręczniki te są dostępne w księgarniach językowych Wrocławia. Można je również po uprzednim zamówieniu zakupić bezpośrednio w naszej szkole.